Visie van de school

De school
De Boog Schiemond is een openbare basisschool in Rotterdam- Delfshaven met de Nieuwe Maas aan de voeten. De Boog Schiemond staat voor een school die als veilige haven de verbinding legt met de wereld. Wij willen kinderen voorbereiden op hun plek in de maatschappij van nu en straks. Ook ons gebouw straalt meer uit dan alleen een lespunt. Zo hebben wij  onder en na schooltijd partners binnen onze school en vinden er verschillende activiteiten plaats. Dit maakt dat De Boog Schiemond  een levendige spil in de wijk is.   

Het onderwijs
Op De Boog Schiemond werken we opbrengstgericht. Dit betekent dat ons onderwijs gericht is op het verhogen van de leerresultaten van onze leerlingen en dat we leerwinst bij elk kind  willen bereiken. We geven onderwijs dat passend is bij de mogelijkheden van het kind en de school; onderwijs dat een kind uitdaagt zich te ontwikkelen en waarbij het welbevinden voorop staat. Dit doen we door structuur te bieden aan ons pedagogisch- en didactisch handelen, waarin wij een positieve benadering hanteren. Wij willen dat kinderen begrijpen dat  je van fouten maken ook kunt leren. In de groepen werken wij volgens het principe van het direct instructiemodel. Kinderen krijgen doelmatig en gedifferentieerd les in een uitdagende leeromgeving. Wij leren hen een zelfstandige leerhouding aan en gebruiken daarbij coöperatieve- en interactieve werkvormen. 

Het kind
Kinderen op De Boog Schiemond vallen op door hun diversiteit. Om ze te laten functioneren in een grote stad, besteden wij veel aandacht aan het vergroten van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Wij  leren de kinderen op een positieve manier de dialoog aan te gaan. Door in te zetten op ontwikkeling op cognitief, sportief en creatief gebied wordt hun eigenheid en talent zichtbaar. Op De Boog Schiemond is er aandacht voor een gezonde leefstijl en veiligheid. Dit doen wij door concrete omgangs- en gedragsregels te hanteren en een veilig leerklimaat te creëren. Dit veilige leerklimaat ontwikkelen wij met het kind, de ouder en de wijk. Voorop staat dat een kind zichzelf mag zijn maar ook rekening leert te houden met de ander.

 

De ouders.
Op De Boog Schiemond willen we dat de kinderen zich optimaal ontwikkelen. Wij verwachten een geïnteresseerde en betrokken houding van ouders bij dit proces.  Belangrijke voorwaarde hierin is dat ouders zich op school welkom zijn en welkom voelen. Wij waarderen de inzet van ouders bij hun kind en de school. Ouders vinden bij ons op school een ontmoetingsplek om met en van elkaar te leren. In onze ouderkamer organiseren we daarom diverse ouderactiviteiten.  Het team van De Boog Schiemond vindt het belangrijk dat ouders zich veilig, gewaardeerd, gezien en gehoord voelen.

Samen
Onze school staat midden in de samenleving waar wij, als burgers, deel van uit maken. Burgerschap is samenwerken, samen leren, samenleven en gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen. De school werkt met ouders en wijkpartners om dit burgerschap optimaal te ontwikkelen.  We erkennen elkaars talent en benutten deze ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen.

Openbaar
De Boog Schiemond is als openbare basisschool onderdeel van Stichting BOOR. We besteden gericht aandacht aan burgerschap in relatie tot het leven in deze wereld en in Rotterdam. Rotterdam is daarbij onze inspiratiebron en vindplaats. Het zelfbewustzijn, cultureel bewustzijn en de identiteitsontwikkeling van onze kinderen zijn geïntegreerd onderdeel van het onderwijsprogramma. Het onderwijs op de Boog wordt zo ingericht dat we alle mogelijkheden en kansen benutten om de talenten van de leerlingen te ontwikkelen die aan onze zorg worden toevertrouwd, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, seksuele geaardheid, etniciteit of welk ander onderscheid dan ook.

Update: May 29, 2016 door Henny de Koning